Klauzula RODO

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym pragniemy poinformować Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Spółka Akcyjna z siedzibą w Bronisławiu, lub reprezentują osoby prawne (spółki) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Spółka Akcyjna.

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bronisław 41, 88-320 Bronisław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000708945, NIP: 5571595182 numer telefonu 52/ 318 93 90, adres e-mail: sekretariat@ppzbronislaw.com.pl

Dane osobowe przetwarza w celu realizacji umowy (zamówienia), w tym dochodzenie należności oraz obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa bądź zamówienie (art. 6 ust. 1 b) RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych osobowych: operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom transportowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do Pani/ Pana danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy, zamówienia.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy bądź realizacji zamówienia.

Jest Pani/ Pan zobowiązana/ -y do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy czy zrealizować zamówienie.

Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Z poważaniem.
PPZ Bronisław Spółka Akcyjna